Rewalidacje, terapie...


Szkoły

O Nas

KADRA

Wydarzenia

KOŁA

SUKCESY

GALERIA

Gazetki

Rewalidacje

Projekty

Publikacje

Humor

KONTAKT

  
REWALIDACJE
i inne dodatkowe zajęcia w SPS nr 168 w Łodzi.   W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi oprócz "normalnych" przedmiotów, takich jak język polski, język angielski, matematyka, geografia, chemia, historia, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, religia, itp. są także specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne (terapie) skutecznie usprawniające różne sfery ucznia.
Są to:


Inne ciekawe zajęcia to:

OPIS REWALIDACJI W SPS nr 168 W ŁODZI:  REWALIDACJA PEDAGOGICZNA.

      Terapia polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji psychomotorycznych:
 •   Doskonaleniu sprawności manualnych i grafomotorycznych
 •   Usprawnianiu percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
 •   Ćwiczeniu orientacji czasowo- przestrzennej
 •   Kształceniu funkcji słuchowej
 •   Ćwiczeniu czytania i pisania z wykorzystaniem metody sylabowej
 •   Ćwiczeniu koncentracji uwagi
 •   Edukacji matematycznej z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
(tekst: Beata Brzezińska)
  REWALIDACJA LOGOPEDYCZNA.

      Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla uczniów z uszkodzeniami lub niedorozwojem układu nerwowego, którzy wskutek różnych czynników utracili lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Wczesne rozpoznanie i ukierunkowanie działań terapeutycznych dotyczy uczniów z:
 •   z niepełnosprawnością intelektualną
 •   zespołem Downa,
 •   porażeniem mózgowym,
 •   dyzartrią i afazją,
 •   autyzmem,
 •   dyslalią,
 •   wadami rozwojowymi,
 •   rozszczepem podniebienia,
 •   dysfagią,
 •   zaburzeniem rozwoju psychoruchowego,
 •   z zaburzeniami mowy,
 •   z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

W wypadku tego typu terapii najistotniejsze jest, by była rozpoczęta jak najwcześniej. Po szczegółowej diagnozie neurologopedycznej konstruujemy indywidualny program terapeutyczny. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań ucznia.

Terapia neurologopedyczna obejmuje:
 •   stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb ucznia
 •   stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej
 •   stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
 •   reedukację umiejętności pisania i czytania

W ramach terapii neurologopedycznej stosujemy:
 •   ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 •   masaż logopedyczny i regulujący
 •   ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe
 •   ćwiczenia komunikacyjne
 •   trening słuchowy
 •   elementy metody krakowskiej
 • elementy metody werbo – tonalnej,
 •   inne wspierające i rozwijające mowę
(oprac: Beata Monika Radosz)
  GIMNASTYKA KOREKCYJNA.

     XXXX(tekst: w przygotowaniu)
  ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE.

     Forma pracy z uczniem, której celem jest usprawnianie deficytów rozwojowych (poznawczych, emocjonalnych) a przy okazji wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Podczas zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia na kartach pracy dostosowanych poziomem trudności do indywidualnych możliwości każdego z nich. Posiadamy duży zasób ciekawych i kolorowych pomocy dydaktycznych, które wykorzystujemy w pracy. W zajęciach uczestniczy 3 – 4 osobowa grupa uczniów.
(tekst: Katarzyna Wojech)


  REWALIDACJA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH.

      Główny cel zajęć to: rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych. Przeznaczone są głównie dla uczniów z I i II etapu edukacyjnego.Zajęcia i ćwiczenia mają pomóc uczniom w:

 •   adaptacji w środowisku klasowym i szkolnym
 •   budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 •   budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie,
 •   rozumieniu konieczności przestrzegania zasad i norm społecznych,
 •   nabywaniu doświadczeń społecznych poprzez prawidłowe pełnienie roli dziecka i ucznia,
 •   właściwym okazywaniu uczuć,
 •   rozumieniu intencji zachowań innych osób oraz rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Zajęcia odbywają się w małych grupach ( 2 - 4 osób ) na zasadach swobodnych kontaktów, inscenizowania sytuacji społecznych, zabaw odprężających, ćwiczących koncentrację i spostrzegawczość.
(tekst: Anna Sztajnert)


  REWALIDACJA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU

      Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.
Celem nadrzędnym zajęć jest kształtowanie osobowości oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia w zachowaniu. Wywieranie na nie takiego wpływu, by umiały współżyć z ludźmi, by radziły sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego oraz by umiały wybrać to, co jest dla nich zdrowe.
Cele zajęć:
 •   poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowanie i nauka nowych umiejętności społecznych,
 •   nauka wychodzenia z ról niekorzystnych dla dzieci,
 •   nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
 •   stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
 •   rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
 •   poznawanie przez młodzież swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 •   nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 •   rozwijanie asertywności, uczenie się mówienia „nie”,
 •   nauka spostrzegania zagrożeń,
 •   nauka umiejętności organizowania i planowania czasu wolnego,
 •   poznanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem,
Realizacja powyższych celów jest możliwa poprzez odpowiednio dobrane treści programowe jak też osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi.
(tekst: Joanna Przybył)
  REWALIDACJA PRZEZ SPORT

     XXXX
(tekst.: XxXw przygotowaniu)
  REWALIDACJA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

      Umiejętność posługiwania się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi we współczesnym świecie jest niezbędna. Komputery i specjalistyczne urządzenia peryferyjne wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają też na stosowanie zróżnicowanych i ciekawych oddziaływań rewalidacyjnych. Najważniejszymi celami zajęć rewalidacji z wykorzystaniem komputera są:
 •    doskonalenie umiejętności obsługi komputera - posługiwanie się myszką, klawiaturą, obsługa popularnych programów i gier komputerowych;
 •   bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu, wyszukiwarek i serwisów społecznościowych;
 •   rozwijanie wszystkich funkcji psychofizycznych, zwłaszcza koordynacji wzrokowo-ruchowej,doskonalenie motoryki małej,itp.;
 •    doskonalenie umiejętności liczenia, czytania, pisania, wypowiadania się, znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych;
 •   rozwijanie zainteresowań i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości komputera;
 •   ukazanie wszelkich możliwości zastosowań i wykorzystania komputera w życiu człowieka;
 •   przygotowanie do bezpiecznego wykorzystywania komputera w życiu codziennym.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w zindywidualizowanej formie, dostosowanej do możliwości psychofizycznych uczestników. Przy pomocy komputera i odpowiedniego oprogramowania doskonalone są sfery ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

Na zajęciach terapii informatycznej (rewalidacji z wykorzystaniem komputera) uczniowie:
 •   przygotowywują okolicznościowe laurki, dyplomy, życzenia;
 •   tworzą i obrabiają obrazy w różnorodnych edytorach graficznych;
 •   rozwijają procesy myślowe angażując się grach logicznych;
 •   doskonalą niezbędne umiejętności szkolne w zabawach zręcznościowych (kolorowanki, układanki, łamigłówki, dobieranki obrazkowe, wyszukiwanie liter, pisanie ze słuchu wyrazów, podpisywanie obrazków);
 •   przygotowywują opracowania potrzebne na zajęcia dydaktyczne;
 •   uczą się współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami "fair-play" grając w odpowiednie gry sieciowe, sportowe, wyścigowe,itp.
(tekst: Radosław Dałek.)
  REWALIDACJA PRZEZ TEATR

      Zajęcia rewalidacji przez teatr są przeznaczone dla wszystkich dzieci, których zainteresowania są bliskie tematyce teatru i filmu. Mają tu okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi pracy aktorów i osób pracujących przy spektaklu teatralnym bądź realizujących film. Dzieci mają możliwość zaprezentować swoje umiejętności w przedstawieniach oraz konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Pracują nad scenografią, interpretacją tekstów, doskonalą prawidłową recytację utworów. To zajęciach dla tych, którzy bez względu na możliwości chcą poczuć się jak aktorzy na prawdziwej scenie.
(Prowadzący: Agnieszka Doniec i Aleksandra Kuleta-Łubisz)


  REWALIDACJA PLASTYCZNA.

     Zajęcia rewalidacji plastycznej pozwalają na:
 •   poznanie nowych i utrwalanie znanych technik plastycznych,
 •   usprawnienie funkcji manualnych, grafomotorycznych, zwiększenie napięcia mięśniowego (wzmocnienie śladu pisma i malunku),
 •   rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami,
 •   ćwiczenie umiejętności rysowania, odwzorowywania, wycinania, klejenia, wyklejania, wydzierania, lepienia,
 •   poznanie pojęć i zagadnień z dziedziny plastyki, np.: perspektywa, faktura, barwa, linia, plama, kształt, przestrzeń, kompozycja, światło,
 •   rozwijanie pamięci wzrokowej, doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
 •   rozwijanie umiejętności dokonywania kategoryzacji na materiale graficznym,
 •   ćwiczenie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, rozwijanie umiejętności naśladowania, kontynuowania i uzupełniania sekwencji,
 •   wspieranie rozwoju indywidualnych zdolności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 •   możliwość wyrażania siebie poprzez sztukę, rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 •   rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, przełamywanie własnych słabości, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 •   przeżywanie uczucia satysfakcji i zadowolenia (radość tworzenia).
 • (tekst: Julia Kulesza)
    REWALIDACJA METODĄ "Biofeedback"

        Rewalidacja metodą EEG Biofeedback – to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu podczas treningu. Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne, filmy) sprawia, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla dziecka ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością.

  Podczas treningu:
  •   dziecko uczy się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działanie własnego organizmu
  •   aktywizuje pracę mózgu
  •   ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu

  Treningi EEG Biofeedback:
  •   poprawiają wyniki w nauce
  •   zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji
  •   rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe
  •   wyciszają nadmierne emocje
  •   pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami
  •   likwidują stany lękowe
  •   sprawiają, że nauka przychodzi z łatwością

  Co dają nam treningi?
  Treningi Biofeedback stwarzają możliwość samodzielnego, wyuczonego wpływania na reakcje własnego organizmu i świadomego ich korygowania. Prowadzą do poprawy pracy mózgu, co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego, poprawiającą jakość jego życia.

  Treningi EEG Biofeedback gwarantują poprawę:
  •   w szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału
  •   w ilości popełnianych błędów
  •   w usprawnieniu motoryki,
  •   koordynacji wzrokowo-ruchowej
  •   w sprawnym podejmowaniu decyzji i dobrej organizacji
  •   w uodpornieniu na stres
  •   w zmniejszeniu tremy (np. przed wystąpieniami publicznymi czy ważnymi rozmowami)
  •   w zmniejszeniu napięcia emocjonalnego
  •   w osiąganiu stanu relaksu i dobrego samopoczucia
  •   ćwiczą koncentrację, uwagę
  •   uczą asertywności, pewności i wiary w siebie
  •   uczą panowania nad emocjami oraz poprawiają samoocenę.
  (tekst: Joanna Przybył)
    REWALIDACJA METODĄ "TOMATISA"

        Podstawowym celem metody Tomatisa, zwanej również treningiem słuchowym jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej, wspieranie funkcji dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – "ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości. (tekst: B.Brzezińska)
     MUZYKOTERAPIA

       Lekcje prowadzone są przez nauczycieli muzyki Jolantę Saciuk i Wojciecha Matusiaka. Zajęcia muzykoterapii obejmują: kształtowanie wyobraźni muzycznej i koordynacji ruchowej. W czasie tych zajęć u uczniów rozwijana jest orientacja przestrzenna w schemacie własnego ciała oraz poczucie rytmu. Dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia oddechowe rozluźniające napięcie mięśni, wyciszające oraz dykcyjne. Do muzykowania wykorzystywane są instrumenty perkusyjne C. Orffa. (Prowadzący: Jolanta Saciuk i Wojciech Matusiak)
    INTEGRACJA SENSORYCZNA

        Terapia integracji sensorycznej może być przeprowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi a zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w OUN. Prawidłowa organizacja synaptyczna OUN determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy. xxxxx(tekst.: xxxx)


  INNE CIEKAWE ZAJĘCIA W ZSS NR 5 W ŁODZI


   DOGOTERAPIA

        Zajęcia z DOGOTERAPII w naszej szkole prowadzone są już od 5 lat. Przy pomocy Fundacji AMA CANEM tj Kochaj Psa nasze dzieci mają możliwość budowania pozytywnych relacji z psem, wspólnej zabawy oraz opieki nad czworonożnymi przyjaciółmi. Ta grupowa forma zajęć wspomaga również rehabilitację, psychoterapię oraz edukację naszych uczniów. Dogoterapię w naszej szkole zapoczątkowała Pani Katarzyna, która nawiązała współpracę z Fundacją. Od tego roku do Pani Kasi dołączyła Pani Martyna ze swoim psem Cziką – dziewczyny skończyły odpowiednie szkolenia i kursy pozwalające prowadzić terapię. Od dwóch lat zajmują się tematyką dogoterapii a od roku samodzielnie pracują z dziećmi.
  DOGOTERAPIA – TO NIE TYLKO WSPANIAŁA ZABAWA Z PSEM, TO MOŻLIWOŚC ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KREATYWNOŚCI , WRAŻLIWOŚCI.
  DOGOTERAPIA – TO NAUKA I TERAPIA PRZEZ ZABAWĘ.
  Przykłady ćwiczeń z zakresu dogoterapii stymulujących rozwój dziecka:
  •   Ćwiczenia rozwijające komunikację werbalną.
  •   Ćwiczenia usprawniające motorykę małą.
  •   Ćwiczenia usprawniające zmysł wzroku.
  •   Ćwiczenia oddziałujące na rozwój sfery umysłowej.
  •   Ćwiczenia usprawniające zdolność koncentracji uwagi.
  •   Ćwiczenia ruchowe.
  •   Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną.
  •   Ćwiczenia usprawniające zmysł słuchu.
  (tekst: Martyna Wieczorek)
   DOBRY START

        Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez psychologa mgr Jolantę Szurogajło i pedagoga mgr Annę Zemrak. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów kl.I. Głównym ich celem jest pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków szkolnych oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych poprzez kształcenie opóźnionych lub stymulację zaburzonych funkcji poznawczych. Podczas zajęć wykorzystywane są m.in. elementy kinezjologii edukacyjnej wg P.Dennisona, techniki relaksacyjne i ćwiczenia rozwijające: percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową, sprawność manualną i grafomotoryczną, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi.
  (tekst: Jolanta Szurogajło)
    BAJKOTERAPIA

       Zajęcia podczas których pracujemy na emocjach dzieci poprzez odpowiednio dobrane treści bajek terapeutycznych. Terapia jest adresowana szczególnie do uczniów nadwrażliwych oraz nadpobudliwych psychoruchowo. Pozwala ona na wyciszenie emocjonalne oraz złagodzenie a nawet wyeliminowanie zachowań lękowych. Dzieci podczas zajęć przyjmują wygodną dla siebie pozycję leżącą i często przy dźwiękach spokojnej muzyki słuchają bajek relaksacyjnych i psychoterapeutycznych. Terapia wzbogacona elementami treningu autogennego Schulza.
  (tekst: Katarzyna Wojech)
   ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

        Lekcje prowadzone są przez nauczycieli muzyki i plastyki Jolantę Saciuk i Wojciecha Matusiaka. Zajęcia artystyczne mają na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań muzycznych oraz plastycznych. Uczniowie poznają różnorodny repertuar muzyczny rozwijając poczucie rytmu i umiejętności wokalne ( poprzez ćwiczenia emisyjne poszerzaj skalę głosu, rozwijają słuch muzyczny i tembrowy) oraz ciekawe techniki plastyczne. Uczą się gry na instrumentach melodycznych takich jak: pianino, keyboard, flet, dzwonki melodyczne. Przygotowują układy taneczne do występów promując placówkę na różnorodnych konkursach, przeglądach i festiwalach. (tekst: Wojciech Matusiak)


STRONA W PRZEBUDOWIE!